Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

P o l i t e c h n i k i    Ł ó d z k i e j


Institute of Fermentation Technology and Microbiology
U n i v e r s i t y   o f   T e c h n o l o g y   o f   L o d z
         
Aktualności
Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

organizuje  XX  edycję

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 “MIKROBIOLOGIA, HIGIENA I JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE”


STUDIA PODYPLOMOWE dwusemestralne

trwające od 05.02.2016 do 14.01.2017 w wymiarze 253 godz.,

w tym 158 godz. zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria)

i 95 godz. praktycznych (laboratoria, warsztaty)

 

liczba punktów: ECTS 44

 

program Studiów Podyplomowych obejmuje następujące moduły kształcenia

 

1.       Ogólna charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna mikroorganizmów

2.       Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji.

3.       Metody badań czystości mikrobiologicznej linii technologicznej i jej otoczenia.

4.       Nowoczesne metody analityki mikrobiologicznej i pomiaru ilości drobnoustrojów.

5.       Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności i innych produktach.

6.       Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.

7.       Prawo żywnościowe.

8.       Aparatura i technika oraz mycie i dezynfekcja w produkcji przemysłowej.

9.       Metody utrwalania i przechowywania żywności.

10.   Przyszłość w produkcji żywności.

11.   Organizacja laboratorium mikrobiologicznego.

12.   Komunikacja w praktyce zawodowej – człowiek w firmie.

 

Program Studiów Podyplomowych obejmuje wykonanie pracy końcowej o charakterze teoretycznym lub eksperymentalnym, której temat będzie uzgodniony ze Słuchaczem Studiów. Praca jest oceniana przez opiekuna i prezentowana na seminarium prac końcowych.

W trakcie trwania studiów odbywają się seminaria uzupełniające program oraz konsultacje poświęcone omawianiu i realizowaniu prac końcowych.

 

SŁUCHACZAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MOGĄ BYĆ:

-         osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich

-         warunkowo mogą uczestniczyć studenci po złożeniu pracy dyplomowej i oczekujący na egzamin dyplomowy.

 

STUDIA KIEROWANE SĄ DO:

pracowników przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, zielarskiego, paszowego, chemii gospodarczej, i pokrewnych oraz pracowników laboratoriów diagnostycznych i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

są przygotowani do pracy w laboratoriach mikrobiologicznych przyzakładowych, badawczych i usługowych. Posiadają wiedzę pozwalającą na właściwe rozumienie: roli drobnoustrojów w procesach przemysłowych, warunków zapewniających higienę produkcji, źródeł pochodzenia mikroorganizmów, zagrożeń zdrowotnych wynikających z ich działalności, jak również sterowaniem jakością oraz zarządzaniem bezpieczeństwem produkcji żywności wg normy ISO 22000. Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych metod badań mikrobiologicznych.

 
WYKŁADOWCAMI SĄ PRACOWNICY:

-         Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

-         Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

-         Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

             oraz innych Uczelni i Instytutów Naukowych

-         Firmy szkoleniowej Energies

-         Biura Doradztwa Jakościowego Qustodium

-         Saur Neptun Gdańsk S.A.

 
ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 
ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Program Studiów będzie realizowany w ciągu 10 zjazdów, (piątek od 815 do 1800 i sobota od 815 do 1130), od 05.02.2016 do 14.01.2017

Przewidywane są następujące terminy zjazdów: 

I semestr                                 II semestr

05-06.02.16                              07-08.10.16

26-27.02.16                              18-19.11.16

18-19.03.16                              16-17.12.16

15-16.04.16                              13-14.01.17

13-14.05.16                             

17-18.06.16                             

                                              

Zajęcia wykładowe i laboratoryjne odbywać się będą na Wydziale Biotechnologii
i Nauk o Żywności PŁ, ul. Wólczańska 171/173 i ul. Stefanowskiego 4/10.

 
 

PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE – wymagane dokumenty

-         podanie skierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych

-         odpisy dyplomów ukończenia studiów wyższych lub ich potwierdzone za zgodność kopie

-        wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa 

 

KOSZT UCZESTNICTWA    5 000 zł

 
DOKUMENTY należy składać do 24 grudnia 2015 roku na adres:

 
Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Małgorzata Piotrowska

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ

ul. Wólczańska 171/173

90-924 Łódź

 

 

WPŁATY należy dokonać do 25 stycznia 2016 roku na konto PŁ

(numer zostanie podany w komunikacie nr 2)

dla osób opłacających Studia Podyplomowe z własnych funduszy istnieje możliwość ubiegania się o rozłożenie opłaty na dwie równe raty

 

 

DODATKOWE INFORMACJE udzielane są pod nr telefonu

42 636 36 39 mgr Renata Kulinska (renata.kulinska@p.lodz.pl)

42 631 34 70 dr inż. Małgorzata Piotrowska (malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl )

 
           Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 171/173
E-mail: itfim@p.lodz.pl                                   tel. +48 42 631 34 79
Webmaster@